Meniny má , zajtra                               

____________________________________________________________

Koncepcia smerovania a rozvoja školy 2015 - 2020

1. Zabezpečiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu vypracovaním iŠkolského vzdelávacieho
programu v súlade s požiadavkami iŠtátneho vzdelávacieho programu s orientáciou na osobnostný
rozvoj žiakov a detí podľa individuálnych predpokladov z hľadiska ich rozvoja emocionálnej
inteligencie a sociálneho učenia s dôrazom na aplikáciu získaných vedomostí a zručností v prepojení
s výchovou k zdravému životnému štýlu, k ochrane životného prostredia a s pozitívnym postojom
k celoživotnému vzdelávaniu.

2. Orientovať žiakov a zamestnancov na sebazdokonaľovanie sa v kompetenciách.

3. Vytvárať podmienky, aby sa základná škola postupne vyprofilovala na školu nielen formálneho
ale aj neformálneho učenia a ďalšieho sebarozvoja žiakov, učiteľov, zamestnancov školy.

4. Podporovať otváranie sa školy a postupovať na ceste zmeny s podporou tvorivosti u každého
jednotlivca s uplatňovaním princípov Školy pre 21. storočie - zmysluplnosť a systémovosť,
spätná väzba, spolupráca, obohacujúce prostredie, možnosť výberu z koncepcie Integrovaného
tematického vyučovania.

5. Vytvárať vhodné pracovné prostredie pre tvorivú pracovnú klímu so zameraním sa na rozvoj
čitateľskej, prírodovednej, finančnej, kultúrnej gramotnosti a k učeniu funkčnej gramotnosti,
k preberaniu vlastnej zodpovednosti za dosiahnuté výkony s aplikáciou vedomostí, schopností
a zručností v školskom a reálnom živote.

6. Uplatňovať činnosť v duchu tímového riešenia situácií, rovnomerného rozdeľovania úloh
s uplatňovaním osobného zodpovedného prístupu podať čo najlepší výkon pre splnenie úlohy.

7. Využívať informačný systém s uplatňovaním otvorenej a nenásilnej komunikácie s formovaním
partnerských vzťahov.

Priority školy 2015 - 2020

1. Zvyšovať odbornosť a kvalifikovanosť.

2. Orientovať sa na spoločné získanie poznatkov, zručností so širšou možnosťou uplatnenia práce
v tíme.

3. Disponibilné hodiny orientovať na rozvoj kompetencií žiakov s cieľom získané poznatky integrovať
a tým rozvíjať vyššie úrovne myslenia a vytvárať podmienky pre zlepšenie výsledkov v testovaní
a v motivácii širšieho uplatnenia sa v reálnom živote.

4. Zamerať sa na rozvoj kompetencií a gramotností.

5. Prezentovať vedomosti a zručnosti žiakov pred rodičovskou verejnosťou a aktivity školy
na webovej stránke a tým motivovať k vyšším výkonom.

6. Organizovať projektové dni.

7. Spolupracovať s CPPPaP pri prevencii voči šikanovaniu, vykonávať činnosti vo výchovno-vzdelávacom procese
s aplikáciou nenásilnej komunikácie.

8. Využívať notebooky, interaktívne tabule vo výchovno-vzdelávacom procese.

9. Vytvoriť možnosť žiakom pre výber z disponibilných hodín orientovaných na tvorivosť, pohyb a integráciu predmetov.

10. Získavať pozitívne podnety na hodnotenie školy a tak preventívne pôsobiť na negatívne reagovanie niektorých
jednotlivcov, aby nepoškodzovali imidž školy.

11. Dbať na hrdosť učiteľského povolania a profesionálne správanie.

12. Uskutočňovať aktivity s pozitívnou spätnou väzbou o vnímaní školy.

13. Podľa finančných možností vytvárať vhodné podmienky pre výchovno-vzdelávací proces, rekonštruovať interiér
a exteriér školy.

14. Spolupracovať s regionálnymi, mestskými, školskými a mimoškolskými inštitúciami a školami.

15. Pozitívne zviditeľňovať školu.

Zámery a hlavné úlohy 2015 - 2020

1. Vytváranie otvoreného a učiaceho spoločenstva.

2. Orientovanie na zmeny a tvorivosť.

3. Kontakt so školským a obecným spoločenstvom, rôznorodými inštitúciami podporujúcimi školu.

4. Rozvíjanie silných stránok školy.

5. Orientovanie sa na:

- aktivity a získané úspechy žiakov zviditeľňovaním na stránke školy a ich prezentáciou pred rodičovskou, obecnou širšou
verejnosťou,

- pozitívne formovanie zdravého sebavedomia žiakov a tak vytvárať u nich predpoklady na širšie uplatnenie sa v ďalšom
živote,

- vytváranie podmienok s využívaním notebookov, dataprojektorov a interaktívnych tabúľ vo vyučovacom procese,

- imidž školy zapájaním sa do aktivít škôl pre 21. storočie s preberaním vlastnej zodpovednosti podať čo najlepší výkon
podľa svojich predpokladov a možností u žiakov, učiteľov, zamestnancov školy,

- záujem žiakov a učiteľov o ďalšie vzdelávanie podporou spoločného vzdelávania celého kolektívu k aktivizujúcim
metódam a stratégiám smerujúcim k rozvoju vyšších úrovní myslenia,

- využívanie športového areálu a okolitého horského prostredia k športovým a environmentálnym aktivitám,

- spokojnosť rodičov a žiakov s poskytovanými službami vyjadrovať spätnou väzbou,

- starostlivosť o majetok školy, estetický vzhľad interiéru aj exteriéru podporou žiakov, rodičov, občanov obce
a zamestnancov školy s formovaním pocitu hrdosti,

- inovácie už existujúcich aktivít,

- zmysluplné vyučovanie a učenie sa v súvislostiach so zlepšovaním osobného výkonu a rozvíjaním kritického myslenia,

- od prvého stupňa orientovať disponibilné hodiny na integráciu a prepojenie predmetov s posilnením prírodovedného,
výchovného, tvorivého a športového zamerania,

- skvalitňovanie spolupráce s MŠ spoločne organizovanými aktivitami,

- hodnotenie a sebareflexiu,

- venovanie pozornosti vo vzdelávacom programe všetkým deťom,

- vytváranie klímy spolupracujúceho prostredia, podporujúcich vzťahov spoločenstva, s rešpektovaním a využitím
rôznorodosti, s uplatňovaním kooperatívneho riešenia problémových situácií, s oceňovaním pokroku,

- prepájanie osobných kvalít a cieľov s cieľmi a hodnotami školy a tým sa podieľať na riadení a spolurozhodovaní vo
veciach výchovy a vzdelávania v škole,

- motivovanie k tomu, aby získané poznatky vzájomného učenia sa, boli využívané a uplatňované vo výchovno-vzdelávacom
procese,

- uplatňovanie postojov a názorov v súlade so zámermi školy a tým podporovanie dobrého mena školy a udržiavanie dobrých medziľudských vzťahov,

- dôslednú prácu s problémovými žiakmi,

- projektovú činnosť v prospech zmien školy,

- spoluprácu s inými subjektmi,

- rozvoj podpory členov rady školy a rodičov s budovaním silného partnerstva v pomoci a spolupráce pre školu,

- organizovanie aktivít a podujatí, na ktorých sa žiaci prezentujú,

- podporu a spoluprácu so zriaďovateľom a školským úradom,

- poskytovanie informácií o živote školy pozývaním predstaviteľov obce a rodičov,

- zabezpečovanie účasti žiakov na podujatiach organizovaných zriaďovateľom,

- vytváranie vhodných podmienok pre spoluprácu sinými školami, záujmovými organizáciami školskými a mimoškolskými
inštitúciami a s CPPPaP.

Strategické smerovanie školy

1. Skvalitňovať výchovno-vzdelávací proces poskytovaním vzdelávania a výchovy so zámerom rozvíjať kľúčové kompetencie
žiakov odbornými a kvalifikovanými pedagogickými zamestnancami školy.

2. Rozvíjať funkčnú gramotnosť žiakov pre ich osobnostný rozvoj a ďalšie vzdelávanie.

3. Orientovať výchovno-vzdelávací proces na posilňovanie výchovnej stránky vo vyučovaní a preberanie osobnej zodpovednosti
za svoje vzdelávacie výsledky a správanie.


4. Rozvíjať a podporovať záujmovú činnosť žiakov školy a zmysluplné využívanie voľného času.

5. Podporovať ďalšie vzdelávanie učiteľov v oblasti aplikácie efektívnych a aktivizačných stratégií a metód vo vyučovaní.

6. Rozvíjať spoluprácu so zástupcami obce a zákonnými zástupcami žiakov a otvárať školu pre širokú komunitu obce.

7. Zabezpečiť kvalitný a plynulý prechod z predprimárneho vzdelávania žiakov materskej školy na primárne vzdelávanie v
základnej škole a prípravu žiakov školy na SOŠ.


Počet žiakov školy

k 1. septembru aktuálneho školského roka

P. č.
Rok
Počet žiakov
1.
1988
114 (1. – 5. r.)
2.
1989
142 (1. – 6. r.)
3.
1990
171 (1. – 7. r.)
4.
1991
194 (1. – 8. r.)
5.
1992
192 (1. – 8. r.)
6.
1993
191 (1. – 8. r.)
7.
1994
172 (1. – 8. r.)
8.
1995
142 (1. – 8. r.)
9.
1996
134 (1. – 8. r.)
10.
1997
131 (1. – 8. r.)
11.
1998
138 (1. – 9. r.)
12.
1999
131 (1. – 9. r.)
13.
2000
133 (1. – 9. r.)
14.
2001
123 (1. – 9. r.)
15.
2002
122 (1. – 9. r.)
16.
2003
117 (1. – 9. r.)
17.
2004
109 (1. – 9. r.)
18.
2005
109 (1. – 9. r.)
19.
2006
101 (1. – 9. r.)
20.
2007
92 (1. – 9. r.)
21.
2008
88 (1. – 9. r.)
22.
2009
87 (1. – 9. r.)
23.
2010
82 (1. – 9. r.)
24.
2011
79 (1. – 8. r.)
25.
2012
85 (1. – 9. r.)
26.
2013
73 (1. – 9. r.)
27.
2014
69 (1. – 9. r.)
28.
2015
77 (1. – 9. r.)
29.
2016
75 (1. – 9. r.)
30.
2017
69 (1. – 9. r.)
31.
2018
69 (1. – 9. r.)
32.
2019
70 (1. – 9. r.)

História

Zaujímavosti z histórie školy

Dňa 1.9.1988 sa po prvýkrát v histórií otvorili brány novej základnej školy. Vznikol nový kolektív učiteľov a prevádzkových
zamestnancov. Riaditeľkou školy bola ustanovená p. Anna Šticajová. Škola mala pri svojom vzniku 5 tried, navštevovalo
ju 114 žiakov, z toho bol na druhom stupni len piaty ročník. Žiaci sa aktívne zapájali do rozličných súťaží. Na škole
pracoval turisticko-branný, poľovnícky a zdravotnícky krúžok. Všetky aktivity sa niesli v znamení 70. výročia vzniku ČSR.
15 žiakov zložilo sľub iskier a 15 žiakov sľub pionierov. Na škole pracovali 2 oddelenia školskej družiny. V prevádzke bola
aj školská jedáleň.

V školskom roku 1989/1990 sa riaditeľom školy stal p. Jozef Juríček. Školu navštevovalo 142 žiakov v 6 triedach. Do
kolektívu prišli ďalší učitelia, najmä pre 2.stupeň ZŠ a 2 vychovávateľky ŠD. V náväznosti na „hodinu mieru“ sa celý školský
rok niesol v znamení 45. výročia oslobodenia našej vlasti a v znamení príprav na ČSS 1990. Pod vedením skupinovej vedúcej
p. Geschwandtnerovej sa uskutočnil prvý ročník akcie „Bicyklom za svetový mier“. Ani v tomto šk. roku žiaci nezaháľali
a aktívne sa zúčastňovali na rôznych súťažiach. Do prevádzky boli dané nové odborné učebne. Aj napriek zložitej spoločenskej
situácií po novembri 1989, ani v tomto období učitelia a výchovní pracovníci nepoľavili z kritérií náročnosti na žiakov i na
seba samých. 10. januára sa na našej škole konali voľby vedenia školy. Doterajší riaditeľ našej školy dostal dôveru od
veľkej väčšiny členov kolektívu. Funkciu zástupcu riaditeľa školy vykonávala p. Anna Šticajová.

Počet členov učiteľského zboru vzrástol v šk. roku 1990/1991 na 9. Vtom čase bolo v škole 7 tried, v nich sa vyučovalo
171 žiakov. Došlo k dôležitým organizačným zmenám. Vznikla Školská správa, bola zvolená prvá Školská rada, začalo sa
s vyučovaním cudzích jazykov – nemeckého a anglického, začal sa vydávať školský časopis Albatros, žiaci školy absolvovali
prvýkrát základný lyžiarsky výcvik, založili sme ovocný sad, zeleninové políčka, vysadili zeleň v okolí. Žiaci školy boli
zapojení do recitačných, športových a kultúrnych aktivít.

Školský rok 1991/1992 sa začal v znamení 400. výročia narodenia učiteľa národov J. A. Komenského. Novým riaditeľom školy
sa stal na základe tajného hlasovania p. Peter Šramko, zástupca – p. Mária Ivanová. Od 1.2.1992 bola do funkcie riaditeľky
školy menovaná p. Mária Ivanová, zástupca p. Iveta Jakubová. Prvýkrát v dejinách školy sa začali napínavé chvíle prijímacích
skúšok na stredné školy. Školu navštevovalo 192 žiakov. V tomto roku sa škola zapojila do organizovania zbierky „Darček
pod vianočný stromček“ – pomoc deťom v detských domovoch. Táto akcia sa stala u nás tradíciou, ktorá pretrváva dodnes.
Škola má prvých absolventov školy!

V roku 1992/1993 bolo 8 tried s počtom 191 žiakov. V tomto roku sa škola vyznačovala vysokou účasťou žiakov na rozličných
súťažiach pod vedením svojich učiteľov. Žiaci pracovali v krúžkoch, zúčastnili sa mnohých aktivít, exkurzií, výletov. Najväčšiu
radosť žiakom urobila exkurzia do Rakúska, kde navštívili Safari park. Školský rok bol z ekonomických dôvodov ukončený
25. júna.

8 tried s celkovým počtom 172 žiakov, 14 pedagogických pracovníkov – to je charakteristika šk. roku 1993/1994, ktorý bol
taktiež významný. Prví žiaci odchádzajú študovať na osemročné Gymnázium do Handlovej. Na škole sa výchovné predmety
na druhom stupni neklasifikujú. Svoju úspešnú činnosť zahajuje strelecký krúžok pod vedením p. Stanislava Gilana, v ktorom
žiaci dosiahli celoslovenské úspechy.

Rok 1994/1995 sa niesol v znamení športových akcií, a prípravou kultúrnych programov, medzitriednych súťaží, rozhlasových
okienok. Boli zorganizované výlety a exkurzie, plavecký a lyžiarsky výcvik. Zberovou a brigádnickou činnosťou sa škola
zapájala do humanitných a protidrogových aktivít. Zamestnanci školy sa zúčastnili výstavy, koncertov a divadla.

Písal sa rok 1995 a škola vstúpila do šk. roku 1995/1996, ktorý bol významný tým, že sa uskutočnil 1. ročník Behu zdravia.
Tým sa otvorili dvere novej tradícii pre Handlovskú dolinu. Počas prázdnin sa začalo s prestavbou priestorov – vybudovanie
materskej školy s príslušenstvom. Žiaci sa zapájali do zberových, kultúrnych a športových aktivít, reprezentovali školu
na vedomostných súťažiach a olympiádach. Škola realizovala učebný plán s rozšíreným vyučovaním prírodovedy
v 3. a 4. ročníku.

Nový školský rok 1996/1997 sa začal s počtom 134 žiakov a 22 zamestnancov. V priestoroch školy začala svoju činnosť
jednotriedna materská škola. Na škole pracovalo 6 krúžkov. Žiaci sa zapájali do olympiád, vedomostných a športových súťaží.
Úspechy v rámci okresu i kraja dosiahli v streleckej lige a v letnom biatlone.

V školskom roku 1997/1998 bolo 8 tried s počtom žiakov 138. Organizoval sa tanečný kurz pre žiakov 7.-8. ročníka, ktorý
bol ukončený „venčekom“. V máji 1998 – sa začala tradícia organizovania Májových veselíc v úzkej spolupráci bývalých
žiakov, rodičov, učiteľov a sponzorov školy. Pripomenuli sme si 10. výročie otvorenia novej budovy školy. V tomto roku sa žiaci
ako prví v okrese zapojili do zbierky Deň narcisov. Uskutočnili sa vnútorné prestavby – vybudovanie 9. triedy, odbornej
učebne hudobnej a etickej výchovy, druhého oddelenia školského klubu.

V školskom roku 1998/1999 žiaci po prvýkrát absolvovali 9.ročník. Celý školský rok sa niesol v znamení 125. výročia
založenia obce Ráztočno. Bol bohatý na mimoškolské akcie. Škola sa stala organizátorom súťaže „Majstrovstvá
Trenčianskeho kraja v letnom biatlone“. Žiaci sa zúčastnili množstva výletov. Navštívili Viedeň a zoznámili sa s jej
historickým jadrom.

V školskom roku 1999/2000 nastúpilo 131 žiakov. Vytvorila sa redakčno-rozhlasová rada, ktorá pravidelne formou
rozhlasových okienok informovala o najdôležitejších podujatiach v škole i v obci. Svojpomocne boli v škole vymaľované
priestory tried a školskej družiny.

V roku 2000/2001 školu navštevovalo 133 žiakov. Rok bol bohatý na záujmovú a mimoškolskú činnosť. Uskutočnil sa prvý
ročník nemeckej olympiády.

Školský rok 2001/2002 sa začal s počtom 123 žiakov. Do pedagogického kolektívu prišli noví vyučujúci. Nastala zmena vo
vedení školy – funkciu zástupkyne začala vykonávať Mgr. Viera Kanianska. Nezabudnuteľné zážitky si žiaci odniesli
z vystúpenia folklórneho súboru z Ukrajiny. Rok 2002 bol rokom veľkých zmien. Od 1. januára získala škola právnu
subjektivitu. Začal platiť zákon o verejnej službe, presúvajú sa kompetencie na samosprávu. Škola sa zapojila do výnimočnej
akcie – kúpou jedného stromu v hodnote 1 000,- Sk prispela k záchrane Čergovského lesa. Daný strom nesie názov našej
školy. Vytvorili sme podmienky pre dlhodobý projekt Zdravá škola. Zmenou legislatívy škola od 1. júla 2002 prešla pod
nového zriaďovateľa – obec.

Píše sa školský rok 2002/2003. Postupne dochádza k znižovaniu počtu žiakov, čo súvisí s poklesom populácie v obci. Tradícia
športových akcií, školských akadémií, májovej veselice sa na škole zachováva ďalej. Historickým medzníkom sa stal
1. január 2003, kedy sa škola spája s MŠ a vzniká nový právny subjekt – Základná škola s materskou školou v Ráztočne.
Počas slávnostnej akadémie v roku 2003 boli po prvýkrát starostom obce školy vyhodnotení a odmenení najúspešnejší žiaci
v aktivitách školy.

V školskom roku 2003/2004 dochádza k ďalším legislatívnym zmenám. Od januára platí zákon o financovaní školstva
– na základe normatívu na žiaka. Uskutočnil sa Deň otvorených dverí – netradičná návšteva rodičov a starých rodičov.
Návštevníci videli priestory školy, výrobky detí a ich prácu priamo na hodine. Škola sa zapojila do projektu Infovek. Aktivity
v oblasti zdravého spôsobu vyučovania sú potvrdené získaním certifikátu MŠ SR a zaradením školy do siete Škôl podporujúcich
zdravie. V roku 2004 prichádza pre školy finančná injekcia v podobe vzdelávacích poukazov – iniciatíva MŠ SR. Žiaci majú
väčšiu možnosť výberu mimoškolských aktivít, ktoré sú financované prostredníctvom poukazov.

V novom školskom roku 2004/2005 sa začalo navštevovať školu 109 žiakov ZŠ, 23 detí MŠ a 20 zamestnancov. Práca školy
sa skvalitnila novými aktivitami na základe záujmu žiakov. Na škole pracujú záujmové krúžky náučné, umelecké,
športovo-turistické. Otvorila sa druhá počítačová učebňa, ktorá má 6 počítačových zostáv vrátane učiteľskej jednotky
a napojenie na internet. Uskutočnil sa 1. ročník turnaja v ľadovom hokeji žiakov.

Tradícia športových dní na škole sa zaviedla v školskom roku 2005/2006. Žiaci si zmerali sily v olympiáde jednotlivcov
i v kolektívnych športoch. V januári 2006 boli prvýkrát vydané kultúrne poukazy, ktoré žiaci mohli použiť pri návšteve
kultúrnych podujatí a inštitúcií. Vďaka obecnému úradu je obnovená vonkajšia fasáda. V roku 2005 zaviedlo MŠ SR
povinné testovanie žiakov 9.ročníka zo slovenského jazyka a matematiky – Monitor, ktorého cieľom bolo postupné nahradenie
prijmacích pohovorov na stredné školy.

Školský rok 2006/2007 bol opäť bohatý na rôznu činnosť. Školský rok začalo 92 žiakov, zmena nastala na poste školníka.
Vďaka pomoci obecného úradu majú žiaci vymaľované priestory tried 5.-9. ročníka, vstupnej haly a školskej jedálne. Obec
začala s platením učebných pomôcok pre každého prváka vo výške 1 000,- Sk a prepláca cestovné dochádzajúcim žiakom
z vlastného rozpočtu. Rodičia mali možnosť venovať škole 2% z dane z príjmu.

V školskom roku 2007/2008 sa začal s počtom žiakov 93 a uskutočnil sa v znamení množstva aktivít v oblasti vzdelávania,
ale aj mnohých aktivít, v ktorých sa žiaci realizovali – športové, spevácke, recitačné súťaže, vedomostné olympiády,
humanitné aktivity, zberová činnosť, výlety a hry. Zriaďovateľ školy zabezpečil vymaľovanie tried prvého stupňa a kuchyne.

V školskom roku 2008/2009 nastúpilo 85 žiakov, z toho 14 prvákov. Po prvýkrát sa uskutočnila Imatrikulácia prvákov, na
ktorej boli prijatí prváčikovia do stavu žiackeho. Rodičia žiakov mali možnosť zúčastniť sa Dňa otvorených dverí. Žiaci
sa zapojili do okresných súťaží: Pytagoriády, olympiád, recitačných súťaží, športových súťaží, v ktorých sa najviac darilo
futbalistom a žiakom, ktorí školu reprezentovali v stolnom tenise. Pri príležitosti Dňa Zeme žiaci besedovali so zamestnankyňou
Štátnych lesov v Prievidzi a vysádzali stromčeky v školskom areáli. Žiaci prvého a druhého ročníka sa zúčastnili
ozdravovacieho pobytu v škole v prírode v Klatovej Novej Vsi. Uskutočnili sa aj voľby riaditeľky školy, ktorou sa opäť
stala Mgr. Mária Ivanová.

V školskom roku 2009/2010 nastúpilo 86 žiakov. Aj tento rok bol bohatý na záujmovú mimoškolskú činnosť: dopravná
výchova, exkurzie, športové súťaže, jablkový týždeň, tekvičková slávnosť, zber papiera, beseda so zdravotnou sestrou,
detský karneval a koncoročné výlety. Žiaci navštívili Hornonitrianske múzeum – Stridžie dni. V rámci vyučovacej hodiny
regionálna výchova sa uskutočnila ukážka vyučovacej hodiny „Hráme sa na múzeum“. Žiaci sa zúčastnili divadelného
predstavenia Divadla na Hojdačke „O Jankovi Polienkovi“, vystúpenia cirkusu Jacko, Dňa polície, armádnych a záchranných
zložiek. 9.februára 2010 zomrela riaditeľka školy Mgr. Mária Ivanová. V júni Rada školy zo šiestich prihlásených kandidátov
zvolila za novú riaditeľku Mgr. Otíliu Mittašovú.

V školskom roku 2010/2011 do školy nastúpilo 82 žiakov. Riaditeľkou školy sa stala Mgr. Otília Mittašová. Obec postihla
veľká povodeň. Dvom zamestnancom školy zaplavilo obytné priestory. Počas roka sa uskutočnilo mnoho organizačných
zmien. Dôsledkom poklesu žiakov z dôvodu nadbytočnosti opustili školu p. učiteľka z I. stupňa a p. vychovávateľka.
Zástupkyňou riaditeľky školy sa stala Mgr. Emília Suríková. V decembri došlo k havarijnému stavu, zosypalo sa
vyvložkovanie komína. Finančné náklady na výstavbu nových komínov uhradilo ministerstvo školstva. V januári začal
svoju činnosť nový starosta obce. Od februára do školy nastúpil nový školník. Traja zamestnanci školy oslávili životné
jubileum. Napriek príchodu dvoch žiakov do školy nastala nepriaznivá situácia v počte žiakov ôsmeho ročníka, kde ostali
len štyria žiaci. Deviaty ročník ukončia v ZŠ Mierové námestie. Zrušenie triedy si vynútilo ďalšiu organizačnú zmenu
odchod p. učiteľky z druhého stupňa. Žiaci sa počas roka zúčastnili vedomostných olympiád, literárnych a športových
súťaží, zapájali sa do činnosti v krúžkoch pod vedením p. učiteliek. V škole sa uskutočnilo množstvo kultúrnych podujatí
a športových aktivít. V školskej jedálni sa vybudovalo pódium. Zrealizoval sa nový projekt aktivít organizovaných pre
žiakov a rodičov - Najaktívnejšia rodina. Škola sa zapojila do celoeurópskeho projektu - Noc s Andresenom, do humanitných
aktivít Darček pod vianočný stromček a Deň narcisov. Po prvýkrát sa zorganizoval Deň zeme v spolupráci s Odštepným
lesným závodom v Prievidzi. V zbere papiera sa vyzbieralo 8675 kg papiera.

V školskom roku 2011/2012 sa uskutočnili tieto najvýznamnejšie udalosti:

- bol zaznamenaný najnižší počet žiakov v histórii školy – 78 žiakov na 1. stupni 43, na 2. stupni 35 žiakov,

- po dlhom čase nebol otvorený 9. ročník z dôvodu nízkeho počtu žiakov – 4 žiaci ho ukončili v ZŠ Mierové námestie
v Handlovej a znížený počet tried priniesol pokles kmeňových učiteľov školy na počet 7, ostatní učitelia školy boli
zamestnaní zmluvou na kratší pracovný čas a na pracovnú dohodu,

- po prvýkrát v histórii školy bola uskutočnená komplexná inšpekcia Štátnou školskou inšpekciou,

- učitelia školy spoločne absolvovali vzdelávanie k tvorbe Školského vzdelávacieho programu a v júni vytvorili nový
ŠkVP podľa ktorého sa postupovalo počas školského roka,

- od marca sa začal na škole realizovať projekt EÚ Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Profesijný
a kariérový rast pedagogických zamestnancov – aktivita 4.2 notebooky pre školy, v zriadenej učebni kontinuálneho
vzdelávania, ktorého prínosom pre školu je:

a) vlastníctvo 23 notebookov a dataprojektora po ukončení projektu vzdelávania učiteľov,

b) zdarma vzdelávanie pre všetkých učiteľov školy z metodicko-pedagogického centra (MPC),

c) finančné prostriedky z prenájmu učebne pri vzdelávaní učiteľov škôl cez MPC,

d) vybudovanie učebne – nový nábytok a internetové pripojenie z 2% daní a sponzorsky,

- po prvýkrát sa uskutočnilo testovanie Komparo pre 4. a 8. ročník z príspevku školy,

- škola zaznamenala výnimočné úspechy v matematickej olympiáde, Pytagoriáde,

- uskutočnil sa druhý ročník futbalového zápasu so ZŠ Prievidza Ul. malonecpalská,

- škola sa zapojila do okresných olympiád – Pytagoriáda, Matematická olympiáda, Biologická olympiáda a internetovej
súťaže iBobor, a do okresných súťaží - Družstvo mladých zdravotníkov, Plameň, ako aj športových súťaží Plavecká
štafeta, stolnotenisový turnaj,

- počas roka boli pre žiakov zorganizované školské súťaže: Rozprávkové vretienko, plavecká súťaž a súťaž
v stolnom tenise,

- zrealizovali sa školské projekty: Najaktívnejšia rodina - 7 aktivít rodičov a detí, Zdravá škola, žiaci školy boli zapojení
do vyhlásených projektov: Recyklohry, Hravo ži zdravo, Záložka do knihy spojuje školy, Noc s Andersenom,

- boli položené základy pre spoluprácu so SOŠ Lipová v Handlovej,

- zaznamenaná bola 100% účasť žiakov školy na krúžkovej činnosti,

- všetky významné aktivity školy boli zverejňované na stránke školy v rámci webovej stránky obce,

- vylepšený bol interiér a exteriér za finančnej pomoci OcÚ ako aj sponzorov a prispievateľov 2% daní,

- vybudovaná bola počítačová učebňa pre I. st. a MŠ,

- doplnil sa inventár školy o učebné pomôcky, CD prehrávače na jazykové vyučovanie a čitáreň bola obohatená
o nové knihy,

- v materskej škole bol doplnený inventár o učebné pomôcky, vylepšené hygienické zariadenie a podmienky pre
spanie detí novým posteľným oblečením,

- škola sa zapojila do humanitárnych a zberových aktivít, žiaci školy vyzbierali 8 990 kg papiera.

V školskom roku 2012/2013 sa uskutočnili tieto najvýznamnejšie udalosti:

V školskom roku 2012/2013 mala škola 85 žiakov. Na I. stupni 38 a na druhom stupni 45 žiakov.

Koncom školského roka bola v škole uskutočnená následná inšpekcia. Štátna školská inšpekcia skonštatovala
odstránenie všetkých uložených opatrení z minulého školského roka a skvalitnenie úrovne výchovno-vzdelávacieho
procesu v súlade s reformnými zmenami v školstve a vo vyučovaní IKT.

Od septembra na počet žiakov v základnej a materskej škole (24 detí) pôsobilo 8 kmeňových učiteľov a vychovávateľka
v ŠKD. Z tohto počtu jedna učiteľka pracovala na nižší úväzok, 5 učiteľov na pracovnú dohodu. Dve učiteľky pôsobili
v materskej škole. Nepedagogických zamestnancov bolo zamestnaných 7.

Škola pokračovala v plnení úloh plánu práce na školský rok, ako aj úloh vyplývajúcich z projektu EÚ Moderné
vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov – aktivita 4.2
notebooky pre školy. V zriadenej učebni kontinuálneho vzdelávania sa uskutočnili vzdelávacie podujatia pre
učiteľov organizované Metodicko-pedagogickým centrom. V učebni sa spoločne vzdelávali aj všetci učitelia
našej školy, bez narušenia výchovno-vzdelávacieho procesu.

V školskom roku sa škola zapojila do projektu, kde získala interaktívnu tabuľu za polovicu hodnoty jej ceny.
Vybavením interaktívnou tabuľou sa v škole dosiahol požadovaný štandard vyučovania. Počas roka sme dotvorili
učebňu IKT pre MŠ a I. stupeň s piatimi počítačmi a doplnili učebňu IKT pre druhý stupeň. Počítačovým vybavením
sme školou s najväčším zastúpením počítačov na žiaka v školskom obvode. Vybudovaním príjmu internetu na celej
škole patríme medzi veľmi málo škôl, ktoré sa takouto vymoženosťou môžu pochváliť.

Vo výchovno-vzdelávacom procese sme sa orientovali na skvalitňovanie vyučovania, dosahovanie lepších
výsledkov zvýšenou motiváciou a aktivizáciou žiakov ako aj kladením dôrazu na preberanie väčšej zodpovednosti
za dosahované výsledky a správanie u samotných žiakov. Užšiu spoluprácu s rodičmi sme nadväzovali prezentáciou
činnosti ich detí na siedmich spoločných aktivitách.

Plnili sme vytýčené ciele zo školských projektov Zdravá škola, Naj rodina, Naj žiak a Naj trieda. Zorganizovali sme
školské kolá v súťaži: Ráztočniansky slávik a Hviezdoslavov Kubín. Zapojili sme sa do projektov Recyklohry, Hravo
ži zdravo, Záložka do knihy spája školy, Noc s Andersenom. Najväčší úspech zaznamenala škola v projekte Modrý kruh,
kde žiaci školy získali za prezentáciu projektu zdravej výživy odmenu - výlet do Bratislavy.

Počas roka boli žiaci zapojení do okresných olympiád a súťaží ako aj do internetovej súťaže iBobor. Významný úspech
sme zaznamenali v matematickej olympiáde. Žiak z piateho ročníka bol úspešným riešiteľom okresného kola. Popredné
miesta žiaci získali v Plaveckej štafete, stolnotenisovom turnaji. V športových súťažiach boli úspešné žiačky z prvého
stupňa. V behu získali prvé, druhé a tretie miesto a v skoku do diaľky, jedna žiačka získala prvé miesto. V školskom roku
sme začali vydávať školský časopis.

Počas roka sme vylepšili materiálno-technické vybavenie školy a doplnili inventár učebných pomôcok.

Najväčším problémom pre školu zostáva nízky počet žiakov v triedach.

Školský rok 2013/2014 sa začal plnením racionalizačných opatrení vytýčených MŠVVaŠ SR na rokovaní 22. júla
2013 v Bratislave.

Informácie o uložených opatreniach boli poskytnuté rodičom na slávnostnom otvorení školského roka. Na škole sa už
tri roky uskutočňujú racionalizačné opatrenia – znižovanie prezamestnanosti učiteľov s aprobáciou I. stupeň,
postupné zamestnávanie učiteľov s aprobáciou na II. stupeň. Znižuje sa počet kmeňových zamestnancov a zamestnávajú
sa učitelia na dohodu – zvyšovanie odbornosti vyučovania predmetov na druhom stupni. Uvedené opatrenia sa uskutočňujú
preto, lebo v školstve platí normatívne financovanie - financovanie na žiaka a v škole je veľmi nízky počet žiakov.

Podľa racionalizačných opatrení v zmysle školského zákona sa od školského roka 2013/2014 vyučujú žiaci na I. stupni
v dvoch triedach spojením ročníkov 1. + 3. r. a 2. + 4. r.

Žiaci školy spojenie nepociťujú. Náročná je práca učiteliek pripraviť si vyučovaciu hodinu tak, aby sa striedala
priama práca žiakov s učiteľom a samostatná práca samotných žiakov. V súčasnosti a s plánovanými zmenami
v školskom zákone sa zvyšujú počty žiakov v triedach na všetkých školách. Pre vyučovanie v spojených ročníkoch
na I. stupni je určený počet 24 žiakov v zmysle školského zákona. Tento počet sa v škole nedosahuje. V spojenom
ročníku 1. + 3. r. je 17 žiakov a v 2. + 4. r. je 15 žiakov. Žiaci sú spojení, ale pri nízkom počte je možný individuálny
a diferencovaný prístup. Žiaci sú vedení k samostatnej práci, k skupinovej práci a k projektovému vyučovaniu. Pri
samostatnej práci sa žiaci učia, sú k tomu vedení učiteľmi – prevziať vlastnú zodpovednosť za odvedenú činnosť
a podať čo najlepší osobný výkon. Aj týmto spôsobom pripravujeme žiakov na overovanie vedomostí a zručností
formou testovania. Každoročne vykonávajú žiaci 4. ročníka a ôsmeho ročníka testovanie KOMPARO a deviateho ročníka
TESTOVANIE 9.

V školskom roku 2012/2013 v testovaní KOMPARO žiaci ôsmeho ročníka z 393 škôl boli na 48. mieste. Zoskupenie
žiakov v triede je také, že žiaci majú lepšie študijné predpoklady a dosahovať lepšie výsledky vo výchovno-vzdelávacom
procese. (matematika 58,4%, slovenský jazyk 65,8%, prírodovedný blok 58,3%, spoločenskovedný blok 60,2%
a všeobecné študijné predpoklady 61,1%). V Testovaní 9 žiaci dosiahli najslabšie výsledky v matematike 41,36%
a v slovenskom jazyku 58,55%. Dosiahnuté výsledky boli primerané k hodnoteniu žiakov známkami počas školského roka.

Žiaci v testovaní KOMPARO pre 4. ročník aj pri vyučovaní v spojených ročníkoch dosiahli nasledovné
výsledky – slovenský jazyk 59,7%, matematika 56,5%, prírodoveda 54,1%, vlastiveda 47,1% a všeobecné predpoklady
pre štúdium 59,4%.

V školskom roku na počet 85 žiakov školy boli 16 žiaci zaradení podľa CPPPaP v Prievidzi ako žiaci so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami a z toho 4 žiaci postupovali podľa individuálneho vzdelávacieho programu.

V školskom roku 2013/2014 bolo v škole žiakov:

I. stupeň - 32 žiakov

1. r. – 6 ž., 2. r. – 7 ž., 3. r. – 11 ž., 4. r. – 8 ž.

II. stupeň - 41 žiakov

5. r. – 7 ž., 6. r. – 12 ž., 7. r. – 6 ž., 8. r. – 7 ž., 9. r. – 9 ž.

Na uvedený počet žiakov je zamestnaných 15 pedagogických zamestnancov školy – 10 kmeňových zamestnancov
na 100% úväzok (ZŠ, MŠ, ŠKD), 5 pedagogických zamestnancov na dohodu a 7 prevádzkových zamestnancov.

I. stupeň s aprobáciou 1. stupeň ZŠ + výchovné predmety na druhom stupni: 3 učiteľky

II. stupeň s aprobáciou predmetov pre druhý stupeň: 4 učiteľky a 5 učiteľov vyučovania na druhom stupni podľa aprobácie
na dohodu, na vyučovanie 27 vyučovacích hodín.

ŠKD: 1

MŠ: 2

V školskom roku na škole vykonávajú činnosť dve elokované pracoviská - ZUŠ Handlová (hudobný a výtvarný odbor)
a súkromná ZUŠ Volcano (tanečný odbor). Na škole pracujú štyri záujmové útvary – krúžok počítačový, cykloturistický,
pohybovo – umelecký a krúžok šikovných rúk.

V školskom roku bude škola postupovať podľa strategického plánu školy a plánu školy vytýčeného na tento školský rok.
Prioritnými úlohami školy je zvyšovanie úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu a zabezpečovanie školy
materiálno-technickým vybavením tak, aby sa vyrovnala dosahovaným výsledkami s ostatnými školami v okrese
a držala krok s reformnými zmenami prebiehajúcimi v školstve. Na ceste plnenia náročných úloh je potrebná vzájomná
spolupráca a podpora všetkých, ktorí podporujú orientáciu a smerovanie školy v obci.

____________________________________________________________Dátum poslednej aktualizácie: 19.2.2019 || Filip Kotúček © 2014 - 2019 || Všetky práva vyhradené.
Pre správne zobrazenie webovej stránky odporúčam vždy používať aktuálne internetové prehliadače.