Meniny má , zajtra                               

Školský klub detí pri ZŠ s MŠ Ráztočno

Organizačné zabezpečenie činnosti ŠKD

Školský klub detí má 1 oddelenie. V oddelení je zapísaných 30 detí. Ponúkame činnosť podľa
Výchovného programu ŠKD a zvýšenú starostlivosť, kvalifikovaný dozor a v nadväznosti
na ŠkVP školy vzdelávanie formou hier, súťaží, kvízov a zábavných podujatí.

Mesačný poplatok: 6 €

 • Príspevok na úhradu za pobyt dieťaťa v ŠKD je stanovený všeobecne záväzným nariadením
  zriaďovateľa.
 • Príspevok na úhradu za pobyt dieťaťa v ŠKD uhrádza zákonný zástupca do 9. dňa v mesiaci v
  hotovosti do rúk vychovávateľky.
 • Príspevok je možné odpustiť na základe rozhodnutia zriaďovateľa na základe písomnej žiadosti
  zákonného zástupcu dieťaťa po predložení dokladu o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.
 • V školskom klube môže byť vaše dieťa denne:

  Poobedný klub: 11:20 – 15:30

  Výchovno-vzdelávací proces sa uskutočňuje podľa Výchovného programu, ktorý je konkretizovaný
  v jednotlivých oblastiach výchovy v rámci týždenných plánov.

  MOTTO:

  „TVORIVÉ DETI – ŠŤASTNÉ DETI„
  „VESELO JE V ŠKOLSKOM KLUBE„

  Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti v ŠKD smerujú k rozvíjaniu kľúčových kompetencii dieťaťa. Nakoľko oddelenie ŠKD je heterogénne, preferujeme orientáciu výchovno-vzdelávacej činnosti na samostatnosť detí a na učenie sa detí navzájom, ako aj na uplatňovanie zážitkových metód a foriem práce, aplikovanie humanistickej výchovy, využívanie IKT, spoluprácu s rodičmi a vyučujúcimi.

  Hlavné ciele výchovného programu

  Čomu budeme naše deti učiť?

  - získať kompetencie, a to najmä v oblasti komunikačných schopností, sociálne a občianske kompetencie,
  kultúrne kompetencie, pracovné kompetencie
  - naučiť sa správne identifikovať a analyzovať problémy a navrhovať ich riešenia a vedieť ich riešiť
  - rozvíjať svoje manuálne zručnosti, tvorivé a psychomotorické schopnosti
  - využívať aktuálne poznatky a pracovať s nimi
  - osvojiť si základné pravidlá prosociálneho správania sa - posilňovať úctu k rodičom a ostatným osobám, ku kultúrnym a národným hodnotám a tradíciám štátu, ktorého je občanom, k štátnemu jazyku, k materinskému jazyku a k svojej vlastnej kultúre
  - získať a posilňovať úctu k ľudským právam a základným slobodám
  - pripraviť sa na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti, v duchu porozumenia a znášanlivosti, rovnosti muža a ženy, priateľstva
  medzi národmi, národnostnými a etnickými skupinami a náboženskej tolerancie
  - naučiť sa rozvíjať a kultivovať svoju osobnosť a celoživotne sa vzdelávať, pracovať v skupine a preberať na seba zodpovednosť
  - naučiť sa kontrolovať a regulovať svoje správanie, starať sa a chrániť svoje zdravie a životné prostredie
  - získať všetky informácie o právach dieťaťa a tiež spôsobilosť na ich uplatňovanie

  Výchovno – vzdelávacia činnosť ŠKD

  Činnosti v ŠKD sú rozdelené podľa zamerania na odpočinkovú, rekreačnú, záujmovú činnosť a prípravu na vyučovanie. Zvýšenú pozornosť venujeme príprave na vyučovanie, nakoľko vychovávateľkami v ŠKD sú kvalifikované učiteľky I. stupňa ZŠ.

  1. Odpočinková činnosť: relaxácia, kreslenie podľa vlastnej fantázie, čítanie a počúvanie rozprávok, počúvanie piesní, konštruktívne
  hry, hry v kruhu...
  2. Rekreačná činnosť: pobyt vonku, vychádzky , pohybové hry na ihrisku, súťaživé hry na čerstvom vzduchu, spontánne činnosti...
  3. Záujmová činnosť: je rozdelená podľa dní v týždni na:

  - spoločensko – vednú činnosť
  - pracovno – technickú činnosť
  - telovýchovnú činnosť
  - esteticko – výchovnú činnosť
  - prírodno – environmentálnu činnosť

  Obsah záujmových činností

  Spoločensko – vedná činnosť:

 • rozvoj priateľských vzťahov
 • kultúrny spôsob vyjadrovania, správanie sa
 • vzájomná úcta v rodine
 • pestovať kladný vzťah k prírode a okoliu
 • výchova k manželstvu a rodičovstvu
 • viesť k láske k rodnej obci, poznávaním kultúrnych a histor. pamiatok
 • Pracovno – technická oblasť:

 • rozvoj tvorivosti, fantázie, estetického cítenia
 • rozvoj aktivity, samostatnosti
 • rozvíjať pracovné zručnosti, šikovnosti, presnosť pri konštrukčných prácach
 • dbať na bezpečnosť pri práci, najmä pri strihaní
 • využívať rôzny materiál
 • utvárať kladný vzťah k práci, radosť z vlastnej práce
 • Telovýchovná činnosť:

 • sebadisciplína
 • poznávať pohybové hry, základné činnosti športových hier
 • rozvíjať rýchlosť, obratnosť, vytrvalosť, pohybovú výkonnosť
 • upevňovať kolektívnosť, družnosť, čestnosť a disciplínu pri hrách
 • Esteticko – výchovná činnosť:

 • rozvíjať cit pre krásu
 • rozvíjať výtvarné myslenie, predstavivosť a fantáziu
 • zmysel pre organizáciu práce
 • utvárať vzťah k dramatickému umeniu
 • kultivácia hovoreného prejavu
 • vzbudiť u detí záujem o literatúru
 • Prírodno – environmentálna činnosť:

 • rozvíjať kladný vzťah k prírode
 • rozširovať poznatky o všetkom čo nás obklopuje
 • vnímať krásu prírody všetkými zmyslami
 • citlivý vzťah k živej prírode
 • ochrana prírody, starostlivosť o zvieratá v zime
 • význam prírody pre človeka
 • 4. Príprava na vyučovanie: upevňovanie učiva formou didaktických hier, kvízov, písomná príprava na vyučovanie, čítanie z čítanky, samostatné čítanie detskej literatúry, časopisov, práca s PC...

  Skladba týždňa

  Pondelok: Spoločensko-vedná činnosť
  Utorok: Pracovno-technická činnosť
  Streda: Telovýchovná, zdravotná a športová (turistická) činnosť
  Štvrtok: Esteticko-výchovná činnosť
  Piatok: Prírodovedno-environmentálna činnosť

  Starostlivosť o zdravie a bezpečnosť detí

  Za bezpečnosť počas ich celého pobytu v ŠKD zodpovedá príslušná vychovávateľka.
  Pri hrách a iných činnostiach je vychovávateľka povinná poučiť deti o bezpečnosti.
  Nosenie drahých a nebezpečných predmetov do ŠKD je zakázané.
  Pri vychádzkach, výletoch a iných podujatiach mimo objektu ŠKD zodpovedá za deti vychovávateľka až do ich rozchodu pred
  objektom ŠKD.
  Z miesta konania môže byť dieťa uvoľnené len na základe písomného súhlasu rodičov.

 • Chceme, aby sa deti do ŠKD tešili
 • Chceme im pomáhať realizovať sa v činnostiach, ktoré ich rozvíjajú
 • Chceme poskytnúť deťom priestor na zmysluplný oddych a relaxáciu po vyučovaní
 • Chceme vytvoriť podmienky kvalitnej prípravy na vyučovanie
 • Chceme podporovať deti pri tvorbe priateľských vzťahov v kolektíve, rozvíjať ich individuálne schopnosti, podporovať
  ich v tvorivosti
 • ____________________________________________________________  Dátum poslednej aktualizácie: 21.9.2019 || Filip Kotúček © 2014 - 2019 || Všetky práva vyhradené.
  Pre správne zobrazenie webovej stránky odporúčam vždy používať aktuálne internetové prehliadače.