Meniny má , zajtra                               

Časový harmonogram dňa v škole

Čas
Náplň
6,30 – 7,15 h
Otvorenie hlavného vchodu do MŠ - so súhlasom riaditeľky školy pobyt žiakov v MŠ
7,20 – 7,30 h
Príchod žiakov do školy
7,30 – 7,40 h
Otvorenie hlavného vchodu do budovy školy
7,40 – 14,10 h
Vyučovací čas
11,15 – 15,30 h
ŠKD
13,30 – 18,00 h
Krúžková činnosť
12,00 – 18,00 h
ZUŠ Handlová
15,00 – 18,00 h
SZUŠ Volcano

SKRATKY PREDMETOV

Anglický jazyk (1.-8.r. ŠkVP)
ANJ
Anglický jazyk (9.r.)
1AJ
Biológia
BIO
Cvičenia z matematiky
CVM
Cvičenia zo slovenského jazyka a literatúry
CSL
Dejepis
DEJ
Etická výchova
ETV
Funkčná gramotnosť
FUG
Fyzika
FYZ
Geografia
GEG
Hudobná výchova
HUV
Chémia
CHE
Informatika
INF
Matematika
MAT
Náboženská výchova
NBV
Nemecký jazyk – (9.r.)
2NJ
Občianska náuka
OBN
Pohybová výchova
PHY
Pohybová výchova – tanečné zameranie
PHY/ TAV
Pohybová výchova – športové zameranie
PHY / POW
Pracovné vyučovanie
PVC
Prírodoveda
PDA
Prvouka
PVO
Slovenský jazyk a literatúra
SJL
Technika
THD
Telesná a športová výchova
TSV
Vlastiveda
VLA
Výchova umením
VUM
Výtvarná výchova
VYV

PRIEREZOVÉ TÉMY

I. st.

Multikultúrna výchova
MUV
Mediálna výchova
MDV
Osobnostný a sociálny rozvoj
OSR
Výchova k manželstvu a rodičovstvu
VMR
Environmentálna výchova
ENV
Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke
DVA
Ochrana života a zdravia
OZO
Regionálna výchova a ľudová kultúra
RLK

II. st.

Multikultúrna výchova
MUV
Mediálna výchova
MDV
Osobnostný a sociálny rozvoj
OSR
Výchova k manželstvu a rodičovstvu
VMR
Environmentálna výchova
ENV
Ochrana života a zdravia
OZO

GRAMOTNOSTI

Funkčná gramotnosť
FUG
Finančná gramotnosť
FIG
Čitateľská gramotnosť
CGT
Informačná a digitálna gramotnosť
IDG
Prírodovedná gramotnosť
PDG
Matematická gramotnosť
MGM
Mediálna a informačná gramotnosť
MIG

____________________________________________________________Dátum poslednej aktualizácie: 19.2.2019 || Filip Kotúček © 2014 - 2019 || Všetky práva vyhradené.
Pre správne zobrazenie webovej stránky odporúčam vždy používať aktuálne internetové prehliadače.