Základná škola s materskou školou Ráztočno

INFORMÁCIE K OTVORENIU ŠKOLSKÉHO ROKA 2022/2023

Vážení rodičia, milí žiaci,

oznamujeme Vám, že otvorenie školského roka 2022/2023 pre žiakov základnej školy sa uskutoční v pondelok 5. septembra 2022 o 8:30 h v areáli školy.

• Rodičia pri prvom nástupe žiaka a po každom prerušení dochádzky žiaka v trvaní viac ako 5 dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) predkladajú: Písomné vyhlásnie o bezpríznakovosti. Tlačivo je možné prevziať v škole alebo stiahnuť zo stránky školy. Bezpríznakovosť môžete poslať aj elektronicky prostredníctvom portálu Edupage.
• V pondelok 5. septembra 2022 sa ukončí prvý školský deň do 9:30 h.
• V utorok 6. septembra 2022 bude vyučovanie končiť 4. vyučovacou hodinou o 11:15 h. Na obed pôjdu postupne najprv žiaci 2. stupňa, potom žiaci 1. stupňa.
• Od 7. septembra 2022 bude vyučovanie prebiehať podľa rozvrhu hodín.
• Školský klub detí bude v prevádzke od 6. septembra 2022 do 16:00h.
• Stravovanie žiakov základnej školy bude možné od 6. septembra 2022. Záujem o stravovanie je možné nahlásiť triednym učiteľom v pondelok 5. septembra 2022 alebo vedúcej školskej jedálne na tel. číslo 0910 763 339.
• Prevádzka materskej školy bude od pondelka 5. septembra 2022 od 6:30 h do 16:00 h. Na novoprijaté deti sa tešíme od 8:00 h.

pridané 31.08.2022 o 17:29