Základná škola s materskou školou Ráztočno

ČASOVÝ HARMONOGRAM DŇA V ŠKOLE

Čas
Náplň
06:30 – 07:15
Otvorenie hlavného vchodu do MŠ
(so súhlasom riaditeľky školy pobyt žiakov v MŠ)
07:20 – 07:30
Príchod žiakov do školy
07:30 – 07:40
Otvorenie hlavného vchodu do budovy školy
07:40 – 14:10
Vyučovací čas
11:15 – 15:30
ŠKD
12:45 – 18:00
Krúžková činnosť
12:00 – 18:00
ZUŠ Handlová
15:00 – 18:00
SZUŠ Volcano

SKRATKY PREDMETOV

Anglický jazyk (1.-9.r. ŠkVP)
ANJ
Slovenský jazyk a literatúra
SJL
Matematika
MAT
Biológia
BIO
Cvičenia z matematiky
CVM
Cvičenia zo slovenského jazyka a literatúry
CSL
Dejepis
DEJ
Etická výchova
ETV
Fyzika
FYZ
Geografia
GEG
Hudobná výchova
HUV
Chémia
CHE
Informatika
INF
Náboženská výchova
NBV
Občianska náuka
OBN
Pohybová výchova
PHY
Pohybová výchova – športové zameranie
PHY / POW
Pracovné vyučovanie
PVC
Prírodoveda
PDA
Prvouka
PVO
Technika
THD
Telesná a športová výchova
TSV
Vlastiveda
VLA
Výtvarná výchova
VYV

PRIEREZOVÉ TÉMY

I. stupeň
Multikultúrna výchova
MUV
Mediálna výchova
MDV
Osobnostný a sociálny rozvoj
OSR
Výchova k manželstvu a rodičovstvu
VMR
Environmentálna výchova
ENV
Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke
DVA
Ochrana života a zdravia
OZO
Regionálna výchova a ľudová kultúra
RLK

II. stupeň
Multikultúrna výchova
MUV
Mediálna výchova
MDV
Osobnostný a sociálny rozvoj
OSR
Výchova k manželstvu a rodičovstvu
VMR
Environmentálna výchova
ENV
Ochrana života a zdravia
OZO

GRAMOTNOSTI

Funkčná gramotnosť
FUG
Finančná gramotnosť
FIG
Čitateľská gramotnosť
CGT
Informačná a digitálna gramotnosť
IDG
Prírodovedná gramotnosť
PDG
Matematická gramotnosť
MGM
Mediálna a informačná gramotnosť
MIG