Základná škola s materskou školou Ráztočno

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY NA ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti v súlade § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. a v súlade s § 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 438/2020, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 309/2009 Z. z.

PRIJÍMACÍ POSTUP
1. Vyplnenie „Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie“, ktorú podpisujú obaja zákonní zástupcovia a ktorej prílohou je „Súhlas so spracovaním osobných údajov“ a „Dotazník“.
2. Tlačivá si môže zákonný zástupca prevziať osobne v materskej škole alebo u riaditeľky ZŠ s MŠ, príp. stiahnuť z tejto stránky v bode 1.
3. Potvrdenie žiadosti všeobecným lekárom pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa.
4. Podanie žiadosti aj s prílohami do školy.
5. Prevzatie rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do 15. júna 2021. Ohľadom prevzatia rozhodnutia bude škola zákonných zástupcov dieťaťa kontaktovať telefonicky.

SPÔSOB PODANIA ŽIADOSTI
Zákonný zástupca môže podať žiadosť:
• osobne: 4. - 5. mája 2021, od 8:00 hod – 17:00 hod v riaditeľni ZŠ s MŠ Ráztočno, príp. podľa telefonickej dohody v priebehu mesiaca máj
• poštou na adresu: Základná škola s materskou školou, Komenského 428/43, 972 31 Ráztočno
• elektronickou formou na e-mailovú adresu: zsraztocno@gmail.com
• prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky základnej školy
• prostredníctvom elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.

V prípade, že zákonný zástupca nebude žiadosť podávať osobne, termín doručenia žiadosti bude od 03. mája do 31. mája 2021.

PODMIENKY PRIJÍMANIA
• Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy je limitované kapacitnými možnosťami materskej školy v nadväznosti na ustanovenie § 28 ods. 9 a 10 školského zákona.
• Na predprimárne vzdelávanie:
a) prednostne sa prijímajú deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné:
- deti, ktoré dovŕšia 5 rokov do 31. augusta 2021 (prednostne zo spádovej oblasti materskej školy)
- deti pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania,
b) prijímajú sa deti, ktoré dovŕšia 3 roky do 31. augusta 2021,
c) výnimočne možno do materskej školy prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku.
• Podmienkou prijatia dieťaťa je zvládnutie základných hygienických a sebaobslužných návykov (odplienkovanie, čiastočná samostatnosť pri jedení a obliekaní). Dodatočné zistenie ich nezvládania môže byť dôvodom na prerušenie dochádzky.
• Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľke spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Súčasťou potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa je informácia lekára o absolvovaní povinného očkovania.
• Z dôvodu ľahšej adaptácie alebo diagnostiky dieťaťa možno prijať dieťa na čas adaptačného alebo diagnostického pobyt v rozsahu najviac 4 hodiny denne na obdobie nepresahujúce 3 mesiace.
• Do materskej školy sa prijímajú deti pre nasledujúci školský rok. Deti môžu byť prijímané aj počas školského roka, pokiaľ to umožňujú kapacity MŠ. Prednostne budú akceptované žiadosti, ktoré boli predložené v čase vyhláseného zápisu detí do MŠ.

PRIJÍMANIE DETÍ SO ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍMI POTREBAMI
Ak sa do materskej školy prijíma dieťa, ktoré má zariadením výchovného poradenstva a prevencie zaradeného v sieti škôl a školských zariadení SR identifikované špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, zákonný zástupca k žiadosti predloží:
• potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast,
• vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a
• odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast.
Prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je možné v prípade, ak materská škola dokáže dieťaťu vytvoriť potrebné materiálne, hygienické a iné špecifické podmienky.

POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE
Pre dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta, ktorý predchádza začiatku školského roka, od ktorého bude dieťa plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole, je predprimárne vzdelávanie povinné.
Povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole trvá jeden školský rok okrem prípadov uvedených v § 28a ods. 3 školského zákona.