Základná škola s materskou školou Ráztočno

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY NA ŠKOLSKÝ ROK 2023/2024 v ZŠ s MŠ Ráztočno bude prebiehať

od 2.mája do 12.mája 2023

Zároveň Vás pozývame nazrieť do priestorov materskej školy 2. – 3. mája 2023 v čase od 10:00 hod. do 12:00 hod.


PRIJÍMACÍ POSTUP
1. Vyplnenie „Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie“, ktorú podpisujú obaja zákonní zástupcovia a ktorej prílohou je „Súhlas so spracovaním osobných údajov“ a „Dotazník“.
2. Tlačivá si môže zákonný zástupca prevziať osobne v materskej škole alebo u riaditeľky ZŠ s MŠ, príp. stiahnuť z tejto stránky v bode 1.
3. Potvrdenie žiadosti všeobecným lekárom pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa.
4. Podanie žiadosti aj s prílohami do školy.
5. Prevzatie rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do 30. júna 2023. Ohľadom prevzatia rozhodnutia a poskytnutia základných informácií k novému školskému roku bude škola zákonných zástupcov dieťaťa kontaktovať e-mailom, príp. telefonicky.

SPÔSOB PODANIA ŽIADOSTI
Zákonný zástupca môže podať žiadosť:
• osobne: 02. - 12. mája 2023, od 12:00 hod – 15:00 hod v riaditeľni ZŠ s MŠ Ráztočno
• poštou na adresu: Základná škola s materskou školou, Komenského 428/43, 972 31 Ráztočno
• elektronickou formou na e-mailovú adresu: zsraztocno@gmail.com
• prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky základnej školy
• prostredníctvom elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.

V prípade, že zákonný zástupca nebude žiadosť podávať osobne, termín doručenia žiadosti bude od 2. mája do 12. mája 2023.

PODMIENKY PRIJÍMANIA
• prednostne sa prijímajú deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné (dosiahnu 5 rokov veku do 31. augusta 2023)
• deti, ktoré majú v MŠ alebo ZŠ súrodenca
• deti od troch rokov veku


Žiadosť obsahuje nasledovné povinné údaje:

1. osobné údaje o dieťati v rozsahu:

a) meno, priezvisko a rodné priezvisko dieťaťa (je žiaduce, aby bolo uvedené v tvare totožnom ako v rodnom liste),
b) dátum a miesto narodenia,
c) adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta, kde sa dieťa alebo žiak obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu,
d) rodné číslo,
e) štátna príslušnosť,
f) národnosť,
g) potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa s údajom o povinnom očkovaní.

2. osobné údaje o zákonných zástupcov dieťaťa v rozsahu:

a) meno a priezvisko, rodné priezvisko,
b) adresa bydliska a druh pobytu,
c) kontakt na účely komunikácie.

Dôležité!!!

Podľa § 144a školského zákona účinného od 1. januára 2022 sa na podaniach týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, v ktorých sa rozhoduje v správnom konaní, teda aj na žiadosti sa vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa.

• Podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa sa nevyžaduje, ak:
- jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa,
- ak jeden z rodičov bol pozbavený výkonu rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, alebo
- ak spôsobilosť jedného z rodičov na právne úkony bola obmedzená (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti je možné preukázať napríklad neoverenou kópiou rozhodnutia súdu),
- jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti je možné preukázať napríklad potvrdením od všeobecného lekára zákonného zástupcu, ktorý nie je schopný sa podpísať),
- vec neznesie odklad, zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti je možné preukázať písomným vyhlásením „Písomné vyhlásenie“).
• Zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že žiadosť podpisuje iba jeden zákonný zástupca a rozhodnutie sa doručí iba jednému zákonnému zástupcovi, ak písomné vyhlásenie o tejto skutočnosti doručia/predložia riaditeľke školy → „Písomné vyhlásenie zákonných zástupcov“.
• Dieťa plní povinné predprimárne vzdelávanie v spádovej materskej škole.
• Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej ako spádovej materskej škole, so súhlasom riaditeľky materskej školy, do ktorej sa hlási.
• Riaditeľka školy rozhodne o prijatí/neprijatí dieťaťa podľa kapacitných možností materskej školy.

Usmernenie k prijímaniu detí na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2023/2024:
https://www.minedu.sk/usmernenie-k-prijimaniu-deti-na-predprimarne-vzdelavanie-do-materskej-skoly-na-skolsky-rok-20232024/