Základná škola s materskou školou Ráztočno

Výška stravného

Výška stravného poplatku je určená Všeobecne záväzným nariadením obce Ráztočno na základe finančných pásiem nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na nákup potravín nasledovne:


Materská škola:

- deti materskej školy (stravníci od 2 – 6 rokov)

- desiata       0,38 €/desiata

- obed       0,90 €/obed

- olovrant       0,26 €/olovrant

- desiata, obed a olovrant       1,54 €/deň

a režijné náklady 2,50 €/mesiac bez ohľadu na to, koľko dní v mesiaci sa dieťa prestravuje

Základná škola:

- žiaci 1. – 4. ročníka (stravníci od 6 – 11 rokov)       1,21 €/obed

a režijné náklady 2,50 €/mesiac bez ohľadu na to, koľko dní v mesiaci sa dieťa prestravuje

- žiaci 5. – 9. ročníka (stravníci od 11 – 15 rokov)       1,30 €/obed

a režijné náklady 2,50 €/mesiac bez ohľadu na to, koľko dní v mesiaci sa dieťa prestravuje

Zamestnanec základnej školy:

nákup potravín + režijné náklady = spolu 1,41 €/obed + 1,72 €/obed = 3,13 €/obed

Cudzí stravníci:

nákup potravín + režijné náklady = spolu 1,41 €/obed + 1,72 €/obed = 3,13 €/obed