Základná škola s materskou školou Ráztočno

Výška stravného

Výška stravného poplatku je určená Všeobecne záväzným nariadením obce Ráztočno na základe finančných pásiem nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na nákup potravín nasledovne:


Materská škola:

- deti materskej školy

- desiata       0,50 €/desiata

- obed         1,20 €/obed

- olovrant     0,40 €/olovrant

a režijné náklady 4,00 €/mesiac bez ohľadu na to, koľko dní v mesiaci sa dieťa prestravuje

Základná škola:

- žiaci 1. – 4. ročníka      1,70 €/obed

a režijné náklady 4,00 €/mesiac bez ohľadu na to, koľko dní v mesiaci sa dieťa prestravuje

- žiaci 5. – 9. ročníka      1,90 €/obed

a režijné náklady 4,00 €/mesiac bez ohľadu na to, koľko dní v mesiaci sa dieťa prestravuje

Zamestnanec základnej školy:

2,40 €/obed + 2,93 €/obed = 5,33 €/obed
nákup potravín + režijné náklady = spolu

Cudzí stravníci:

2,40 €/obed + 2,93 €/obed = 5,33 €/obed
nákup potravín + režijné náklady = spolu

aktualizované: 28.12.2022 o 10:37