Základná škola s materskou školou Ráztočno

Výchovné poradenstvo v školeVýchovný poradca je základným odborno – poradenským článkom v systéme výchovného poradenstva.

Náplň výchovného poradcu:

- poskytuje poradenské služby v oblasti výchovného, vzdelávacieho, osobnostného a profesijného vývinu žiaka

- zabezpečuje prepojenie školy s odbornými poradenskými zariadeniami v oblasti starostlivosti o žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vo vyučovacom procese

- poskytuje metodickú a informačnú pomoc vyučujúcim pri práci so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

- zabezpečuje poradenstvo v oblasti profesijnej orientácie, poskytuje informácie rodičom i žiakom

- sleduje internetové stránky školského výpočtového strediska v Lipt. Mikuláši a v Michalovciach, zasiela potrebné dáta do ŠVS ohľadom programu Proforient a profesnej orientácie žiakov, ktorí končia dochádzku na ZŠ

- venuje pozornosť žiakom s poruchami správania, učenia, vedie agendu žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

- zúčastňuje sa potrebného vzdelávania k vykonávaniu funkcie výchovného poradcu, zúčastňuje sa porád pre výchovných poradcov organizovaných v našom okrese CPPPaP v Prievidzi