Základná škola s materskou školou Ráztočno

Koncepcia smerovania a rozvoja školy 2015 - 2020

1. Zabezpečiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu vypracovaním iŠkolského vzdelávacieho programu v súlade s požiadavkami iŠtátneho vzdelávacieho programu s orientáciou na osobnostný rozvoj žiakov a detí podľa individuálnych predpokladov z hľadiska ich rozvoja emocionálnej inteligencie a sociálneho učenia s dôrazom na aplikáciu získaných vedomostí a zručností v prepojení s výchovou k zdravému životnému štýlu, k ochrane životného prostredia a s pozitívnym postojom
k celoživotnému vzdelávaniu.

2. Orientovať žiakov a zamestnancov na sebazdokonaľovanie sa v kompetenciách.

3. Vytvárať podmienky, aby sa základná škola postupne vyprofilovala na školu nielen formálneho ale aj neformálneho učenia a ďalšieho sebarozvoja žiakov, učiteľov, zamestnancov školy.

4. Podporovať otváranie sa školy a postupovať na ceste zmeny s podporou tvorivosti u každého jednotlivca s uplatňovaním princípov Školy pre 21. storočie - zmysluplnosť a systémovosť, spätná väzba, spolupráca, obohacujúce prostredie, možnosť výberu z koncepcie Integrovaného tematického vyučovania.

5. Vytvárať vhodné pracovné prostredie pre tvorivú pracovnú klímu so zameraním sa na rozvoj čitateľskej, prírodovednej, finančnej, kultúrnej gramotnosti a k učeniu funkčnej gramotnosti, k preberaniu vlastnej zodpovednosti za dosiahnuté výkony s aplikáciou vedomostí, schopností a zručností v školskom a reálnom živote.

6. Uplatňovať činnosť v duchu tímového riešenia situácií, rovnomerného rozdeľovania úloh s uplatňovaním osobného zodpovedného prístupu podať čo najlepší výkon pre splnenie úlohy.

7. Využívať informačný systém s uplatňovaním otvorenej a nenásilnej komunikácie s formovaním partnerských vzťahov.

Priority školy 2015 - 2020

1. Zvyšovať odbornosť a kvalifikovanosť.

2. Orientovať sa na spoločné získanie poznatkov, zručností so širšou možnosťou uplatnenia práce v tíme.

3. Disponibilné hodiny orientovať na rozvoj kompetencií žiakov s cieľom získané poznatky integrovať a tým rozvíjať vyššie úrovne myslenia a vytvárať podmienky pre zlepšenie výsledkov v testovaní a v motivácii širšieho uplatnenia sa v reálnom živote.

4. Zamerať sa na rozvoj kompetencií a gramotností.

5. Prezentovať vedomosti a zručnosti žiakov pred rodičovskou verejnosťou a aktivity školy na webovej stránke a tým motivovať k vyšším výkonom.

6. Organizovať projektové dni.

7. Spolupracovať s CPPPaP pri prevencii voči šikanovaniu, vykonávať činnosti vo výchovno-vzdelávacom procese s aplikáciou nenásilnej komunikácie.

8. Využívať notebooky, interaktívne tabule vo výchovno-vzdelávacom procese.

9. Vytvoriť možnosť žiakom pre výber z disponibilných hodín orientovaných na tvorivosť, pohyb a integráciu predmetov.

10. Získavať pozitívne podnety na hodnotenie školy a tak preventívne pôsobiť na negatívne reagovanie niektorých jednotlivcov, aby nepoškodzovali imidž školy.

11. Dbať na hrdosť učiteľského povolania a profesionálne správanie.

12. Uskutočňovať aktivity s pozitívnou spätnou väzbou o vnímaní školy.

13. Podľa finančných možností vytvárať vhodné podmienky pre výchovno-vzdelávací proces, rekonštruovať interiér a exteriér školy.

14. Spolupracovať s regionálnymi, mestskými, školskými a mimoškolskými inštitúciami a školami.

15. Pozitívne zviditeľňovať školu.

Zámery a hlavné úlohy 2015 - 2020

1. Vytváranie otvoreného a učiaceho spoločenstva.

2. Orientovanie na zmeny a tvorivosť.

3. Kontakt so školským a obecným spoločenstvom, rôznorodými inštitúciami podporujúcimi školu.

4. Rozvíjanie silných stránok školy.

5. Orientovanie sa na:

- aktivity a získané úspechy žiakov zviditeľňovaním na stránke školy a ich prezentáciou pred rodičovskou, obecnou širšou verejnosťou,

- pozitívne formovanie zdravého sebavedomia žiakov a tak vytvárať u nich predpoklady na širšie uplatnenie sa v ďalšom živote,

- vytváranie podmienok s využívaním notebookov, dataprojektorov a interaktívnych tabúľ vo vyučovacom procese,

- imidž školy zapájaním sa do aktivít škôl pre 21. storočie s preberaním vlastnej zodpovednosti podať čo najlepší výkon podľa svojich predpokladov a možností u žiakov, učiteľov, zamestnancov školy,

- záujem žiakov a učiteľov o ďalšie vzdelávanie podporou spoločného vzdelávania celého kolektívu k aktivizujúcim metódam a stratégiám smerujúcim k rozvoju vyšších úrovní myslenia,

- využívanie športového areálu a okolitého horského prostredia k športovým a environmentálnym aktivitám,

- spokojnosť rodičov a žiakov s poskytovanými službami vyjadrovať spätnou väzbou,

- starostlivosť o majetok školy, estetický vzhľad interiéru aj exteriéru podporou žiakov, rodičov, občanov obce a zamestnancov školy s formovaním pocitu hrdosti,

- inovácie už existujúcich aktivít,

- zmysluplné vyučovanie a učenie sa v súvislostiach so zlepšovaním osobného výkonu a rozvíjaním kritického myslenia,

- od prvého stupňa orientovať disponibilné hodiny na integráciu a prepojenie predmetov s posilnením prírodovedného,
výchovného, tvorivého a športového zamerania,

- skvalitňovanie spolupráce s MŠ spoločne organizovanými aktivitami,

- hodnotenie a sebareflexiu,

- venovanie pozornosti vo vzdelávacom programe všetkým deťom,

- vytváranie klímy spolupracujúceho prostredia, podporujúcich vzťahov spoločenstva, s rešpektovaním a využitím rôznorodosti, s uplatňovaním kooperatívneho riešenia problémových situácií, s oceňovaním pokroku,

- prepájanie osobných kvalít a cieľov s cieľmi a hodnotami školy a tým sa podieľať na riadení a spolurozhodovaní vo veciach výchovy a vzdelávania v škole,

- motivovanie k tomu, aby získané poznatky vzájomného učenia sa, boli využívané a uplatňované vo výchovno-vzdelávacom procese,

- uplatňovanie postojov a názorov v súlade so zámermi školy a tým podporovanie dobrého mena školy a udržiavanie dobrých medziľudských vzťahov,

- dôslednú prácu s problémovými žiakmi,

- projektovú činnosť v prospech zmien školy,

- spoluprácu s inými subjektmi,

- rozvoj podpory členov rady školy a rodičov s budovaním silného partnerstva v pomoci a spolupráce pre školu,

- organizovanie aktivít a podujatí, na ktorých sa žiaci prezentujú,

- podporu a spoluprácu so zriaďovateľom a školským úradom,

- poskytovanie informácií o živote školy pozývaním predstaviteľov obce a rodičov,

- zabezpečovanie účasti žiakov na podujatiach organizovaných zriaďovateľom,

- vytváranie vhodných podmienok pre spoluprácu sinými školami, záujmovými organizáciami školskými a mimoškolskými inštitúciami a s CPPPaP.

Strategické smerovanie školy

1. Skvalitňovať výchovno-vzdelávací proces poskytovaním vzdelávania a výchovy so zámerom rozvíjať kľúčové kompetencie žiakov odbornými a kvalifikovanými pedagogickými zamestnancami školy.

2. Rozvíjať funkčnú gramotnosť žiakov pre ich osobnostný rozvoj a ďalšie vzdelávanie.

3. Orientovať výchovno-vzdelávací proces na posilňovanie výchovnej stránky vo vyučovaní a preberanie osobnej zodpovednosti
za svoje vzdelávacie výsledky a správanie.

4. Rozvíjať a podporovať záujmovú činnosť žiakov školy a zmysluplné využívanie voľného času.

5. Podporovať ďalšie vzdelávanie učiteľov v oblasti aplikácie efektívnych a aktivizačných stratégií a metód vo vyučovaní.

6. Rozvíjať spoluprácu so zástupcami obce a zákonnými zástupcami žiakov a otvárať školu pre širokú komunitu obce.

7. Zabezpečiť kvalitný a plynulý prechod z predprimárneho vzdelávania žiakov materskej školy na primárne vzdelávanie v
základnej škole a prípravu žiakov školy na SOŠ.

Počet žiakov školy

k 1. septembru aktuálneho školského roka

P. č.
Rok
Počet žiakov
1.
1988
114 (1. – 5. r.)
2.
1989
142 (1. – 6. r.)
3.
1990
171 (1. – 7. r.)
4.
1991
194 (1. – 8. r.)
5.
1992
192 (1. – 8. r.)
6.
1993
191 (1. – 8. r.)
7.
1994
172 (1. – 8. r.)
8.
1995
142 (1. – 8. r.)
9.
1996
134 (1. – 8. r.)
10.
1997
131 (1. – 8. r.)
11.
1998
138 (1. – 9. r.)
12.
1999
131 (1. – 9. r.)
13.
2000
133 (1. – 9. r.)
14.
2001
123 (1. – 9. r.)
15.
2002
122 (1. – 9. r.)
16.
2003
117 (1. – 9. r.)
17.
2004
109 (1. – 9. r.)
18.
2005
109 (1. – 9. r.)
19.
2006
101 (1. – 9. r.)
20.
2007
92 (1. – 9. r.)
21.
2008
88 (1. – 9. r.)
22.
2009
87 (1. – 9. r.)
23.
2010
82 (1. – 9. r.)
24.
2011
79 (1. – 8. r.)
25.
2012
85 (1. – 9. r.)
26.
2013
73 (1. – 9. r.)
27.
2014
69 (1. – 9. r.)
28.
2015
77 (1. – 9. r.)
29.
2016
75 (1. – 9. r.)
30.
2017
69 (1. – 9. r.)
31.
2018
69 (1. – 9. r.)
32.
2019
70 (1. – 9. r.)
33.
2020
73 (1. – 9. r.)