Základná škola s materskou školou Ráztočno

ZÁPIS ŽIAKOV do 1. ročníka

Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť.

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť svoje dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole (ďalej len „zápis“).

Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt (ďalej len „spádová škola“), ak pre neho zákonný zástupca nevyberie inú základnú školu. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy prijme na základné vzdelávanie.

Zápis sa tento rok uskutoční jednou z foriem:

- Elektronickou formou od 14. apríla 2021 do 21. apríla 2021 poslaním formulára „ Prihlášky“ a „ Zápisného lístka“ na e-mail školy zsraztocno@gmail.com. Formuláre budú zverejnené na webovom sídle školy www.zssmsraztocno.sk. Zákonný zástupca môže ako prihlášku použiť aj iný formulár, ktorý doručí e-mailom alebo prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky ZŠ alebo prostredníctvom elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.
- Ak zákonný zástupca nemá možnosť so základnou školou komunikovať elektronicky, môže si vyzdvihnúť formuláre osobne v základnej škole. Po vyplnení a podpísaní zákonným zástupcom ich doručí do školy najneskôr do 21. apríla 2021.
- Osobnou účasťou jedného zákonného zástupcu v stredu 14. apríla 2021 od 09:00 h do 17:00 h v priestoroch školy. Na zápis prichádza zákonný zástupca sám bez dieťaťa.

Všetky kontakty so školou sa uskutočnia s dodržiavaním hygienicko-epidemiologických opatrení.

Zákonný zástupca si môže vybrať jednu z foriem zápisu. Pokiaľ sa rozhodne vykonať zápis v priestoroch školy, musí sa preukázať antigénovým testom nie starším ako 7 dní, prípadne dokladom o výnimke.

Učebné pomôcky od firmy Daffer pre každého budúceho prváka poskytne zriaďovateľ školy – Obec Ráztočno.

PREČO PRÁVE NAŠA ŠKOLA?

Sme škola rodinného typu. Príjemné prostredie, priateľské a ľudské vzťahy sú zárukou toho, že pravá rodinná atmosféra môže byť aj v inštitúcii akou je škola.
V dobrej škole je ako v každej správnej rodine priestor aj na budovanie dobrých medziľudských vzťahov, vzájomného rešpektu, uvedomenie si svojich práv a povinností. Každý správny rodič vie, že napr. i napomenutie patrí k výchove, pokiaľ je konané s láskou.
Byť veľkou školou neznamená byť veľký počtom žiakov.
Byť veľký znamená byť veľký svojím srdcom, ktoré nerobí rozdiely, prostredím, v ktorom sa pohybujeme, atmosférou, ktorá v ňom vládne...
Príďte k nám, radi Vás prijmeme do našej školskej rodiny.
Tešíme sa na Vás!